Nieuwe rol KnowVU – Denktank onderwijs

KnowVU – Kennisnetwerk Onderwijs VU – heeft sinds 2015 als onderwijsnetwerk en docentencommunity een belangrijke bijdrage geleverd aan kennisdeling over onderwijs en aan onderwijsinnovatie binnen de VU. KnowVU is de laatste jaren geleid door Nadia van der Pool (nu projectleider NT&L) en Gerhard van de Bunt (nu academisch directeur NT&L).

De rol van KnowVU is met de oprichting van het VU Network for Teaching & Learning (NT&L), waar KnowVU onderdeel van is geworden, deels verschoven. De kennisdeling die KnowVU voorheen verzorgde via bijvoorbeeld bijeenkomsten en onderwijsseminars, wordt nu georganiseerd vanuit NT&L. Ook onderwijsinnovatieprojecten van docenten worden nu ondersteund door NT&L.

Samen met de KnowVU ambassadeurs die al jaren de schakels vormen tussen de centrale aansturing van KnowVU en de docenten binnen de faculteiten, zijn de afgelopen periode uitvoerige gesprekken gevoerd over een andere invulling van de rol van KnowVU binnen NT&L. Deze gesprekken hebben geresulteerd in de volgende twee hoofdfuncties van KnowVU: 

  • Verbinden van docenten met ‘centraal’ en met elkaar 

Verbinden is en blijft een belangrijke rol van KnowVU en wordt vanuit NT&L voortgezet: het blijvend in contact staan met de ‘docent in de collegezaal’. Het informele netwerk dat KnowVU heeft opgebouwd is, via de KnowVU ambassadeurs, uitstekend in staat om individuele docenten binnen de faculteiten te bereiken en, omgekeerd, de stem van deze docenten te laten doorklinken op centraal niveau. Daarbij is de uitwisseling tussen de KnowVU ambassadeurs zelf ook altijd waardevol gebleken.  

  • Denktank van NT&L 

KnowVU, bestaande uit de huidige KnowVU ambassadeurs, wordt een denktank die op gezette momenten tegen het licht houdt hoe activiteiten van NT&L zich verhouden tot de (geconcretiseerde) onderwijsvisie en tot de actuele onderwijspraktijk.  

Momenteel dient KnowVU als klankbord voor het VU-brede onderwijsproject Activerend Blended Onderwijs en kan zij om advies worden gevraagd door de werkgroep Toekomstbestendige Onderwijsvormen. KnowVU kan tevens als klankbord worden gevraagd om namens de docenten binnen de vertegenwoordigde faculteiten te reflecteren op lopende onderwijszaken of op onderwijsvernieuwingen. 

KnowVU agendeert ook op eigen initiatief onderwerpen. Een recent voorbeeld hiervan is de didactische meerwaarde van hybride onderwijs.  

Iedereen is lid van de VU onderwijscommunity

Wat KnowVU niet meer is, is een netwerk waar je ‘lid’ van kunt worden door je in te schrijven. In feite is iedereen die zich binnen de VU inzet voor het onderwijs al automatisch onderdeel van de VU onderwijscommunity. De activiteiten van NT&L zijn te volgen via de VU-brede communicatiekanalen, via de Canvaspagina Online Education en via LinkedIn.  

Samenstelling Denktank KnowVU 

De KnowVU denktank bestaat voornamelijk uit de personen die al als KnowVU ambassadeur betrokken waren. Binnen faculteiten die met de huidige samenstelling nog niet zijn vertegenwoordigd, wordt gezocht naar aanvullende denktankleden.

De groep wordt vanuit NT&L ondersteund door Charlotte Meijer (knowvu@vu.nl).