Toegekende Comeniusbeurzen aan de VU

Het Comeniusprogramma draagt bij aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs in Nederland. Dit komt direct ten goede aan studenten en geeft onderwijsprofessionals de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in hun carrière.

Binnen het programma zijn er drie verschillende beurzen: de Teaching Fellow-, Senior Fellow- en Leadership Fellowbeurs. De beurzen stellen onderwijsprofessionals in staat om hun ideeën voor onderwijsvernieuwing in de praktijk te brengen.

2021 Teaching Fellows

Thema 1: De eerste honderd dagen van de student

Building a Learning Path using Minecraft
Dora Achourioti, RMA, MSc (Amsterdam University College (UvA & VU))

In de meeste bacheloropleidingen zijn verplichte vaardighedencursussen een belangrijk onderdeel van eerstejaars curricula, dat geldt ook voor het Amsterdam University College met de cursus ‘Logic, Information, Argumentation’ (LIA); een inleiding tot logica, argumentatie en kritisch denken vanuit een interdisciplinaire benadering. LIA is een van de pilaren van het AUC Liberal Arts and Science-programma. Zoals uit studentenevaluaties door de jaren heen duidelijk geworden is, zorgt het simpele feit dat LIA een verplicht vak is dat onze studenten snel hun interesse verliezen en hun academische betrokkenheid en mogelijk hun motivatie voor de opleiding in het algemeen vermindert. In dit project willen we dit probleem aan pakken door beter aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van onze studenten. Lees meer

Een online studentenportfolio
Sean Telg (VU)

Dit projectvoorstel introduceert een platform voor een geïntegreerde, online studentenportfolio die actief is zowel voorafgaand aan als gedurende het eerste studiejaar. Het voornaamste doel is om de transitie van voortgezet naar wetenschappelijk onderwijs te faciliteren. Voorafgaand aan de studie biedt het platform modules aan met gerichte informatie en oefeningen om kwantitatieve vaardigheden te testen en te verbeteren. Gedurende de studie wordt dit voortgezet door middel van voorkennis-modules die de verbanden tussen vakken en de coherentie in het programma expliciet maken voor nieuwe studenten. Lees meer

Thema 2: Werken aan maatschappelijke vraagstukken

Transdisciplinaire Global Health Challenge
Nadine Blignaut-van Westrhenen, PhD (VU)

Steeds meer opleidingen binnen de VU bieden studenten de kans om te werken aan maatschappelijke vraagstukken. Dit gebeurt echter nog op relatief kleine schaal en projecten zijn veelal monodisciplinair ingericht. Werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken vereist integratie van inzichten uit verschillende disciplines. In dit projectvoorstel wordt een innovatieve ‘Transdisciplinaire Global Health Challenge’ beschreven. Om complexe gezondheidsuitdagingen effectief aan te pakken, moeten studenten disciplinaire grenzen overschrijden en  communiceren met gezondheidsprofessionals, patiënten en anderen om een diepgaand inzicht te krijgen in mondiale gezondheidsproblemen, en om samenhangende en strategische maatregelen te nemen om deze problemen op lokaal niveau aan te pakken. Lees meer

Thema 3: Succesvol afstuderen

Team Future Science: Inspireren van masterstudenten in de biowetenschappen om bottom-up professionele verandering uit te lokken
Ms Madison R. Carr (MSc), doctoral candidate (VU)

We hebben een verandering in de professionele cultuur van wetenschappers in de life sciences nodig. Het verbeteren van de reproduceerbaarheid van onderzoek heeft er baat bij dat jonge wetenschappers vaardig worden in het managen en delen van hun data en in het communiceren over hun onderzoek. Het is voor het merendeel van de wetenschappers nog steeds moeilijk om deze belangrijke taken goed uit te voeren. De volgende generatie onderzoekers beginnen hun carrière in een snel veranderende sector, waar publieke financiering niet alleen wetenschappelijke publicaties evalueert, maar waarin ook een bredere set aan bijdragen en maatschappelijke impact worden meegenomen. Lees meer

Thema 4: Vrij thema – de gehele breedte van Houdbaar voor de toekomst

Tandartsen van de toekomst leren omgaan met medische calamiteiten door middel van serious gaming
Denise van Diermen, M.D., PhD. (UvA, VU)

Onze studenten, de tandartsen van de toekomst, zullen tijdens hun loopbaan, door vergrijzing van de bevolking en langer behoud van eigen tanden en kiezen, in toenemende mate te maken krijgen met oudere en medisch complexe patiënten. De tandarts moet goed toegerust zijn om medische calamiteiten te herkennen en professionele eerste hulp te kunnen bieden totdat medische hulp arriveert. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat tandartsen zich hier vaak niet competent in voelen. Op ACTA worden studenten getraind volgens de ABCDE methode, een internationale  g geaccepteerde methode van eerste hulpverlening. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van simulatiepatiënten. Onze studenten hebben aangegeven behoefte te hebben om deze casuïstiek regelmatig te oefenen. Lees meer

2020 Teaching Fellows

Thema 4: De waarde(n) van weten

De Schrijfmachine. Grip op het schrijfproces met tools voor zelfregulerend academisch schrijven
Bouwer, R. (VU)

Om volwaardig te functioneren in de huidige kennismaatschappij moeten studenten hun ideeën schriftelijk helder kunnen overbrengen. Toch is het schrijven van wetenschappelijke teksten, zoals een onderzoeksvoorstel of scriptie, een van de grootste struikelblokken voor studenten. Dit project speelt in op de behoefte aan instrumenten die van studenten betere schrijvers maken. Academisch schrijven is een cognitief complexe vaardigheid. Schrijvers moeten aan veel dingen tegelijkertijd denken, zoals het genereren en selecteren van relevante inhoud en een logische structuur, wetenschappelijk formuleren en correct refereren. Lees meer

Een nieuwe canon voor de geschiedenis van de filosofie
Ierna, C. (VU)

Geschiedenis van de filosofie wordt vrijwel uitsluitend chronologisch met een standaard canon van auteurs en teksten gedoceerd. Deze canon staat steeds meer onder druk: te seksistisch, te racistisch, te eurocentrisch. Door de lineaire aanpak lijkt het alsof alles al onomstotelijk vastligt. Studenten, docenten, en onderzoekers pleiten voor een radicale verandering van deze rigide “dead white males” canon, maar er is geen consensus over wie de nieuwe onontbeerlijke teksten en auteurs zouden moeten zijn. In de praktijk wordt er veelal alsnog uitgegaan van de oude canon, lukraak aangevuld met alternatieve bronnen en figuren. Lees meer

2020 Leadership Fellow

VU Plan for Success. Een programma voor succesvolle en realistische studieplanning van tweedejaars bachelorstudenten met studievertraging
Klaveren, C.P.B.J. van (VU)

Uitval en studievertraging zijn problemen waar het Nederlandse hoger onderwijs al jaren mee worstelt. Eerstejaarsinterventies, zoals studiebegeleiding en BSA (Bindend Studie Advies; studieontslag), hebben uitval teruggedrongen en de doorlooptijd verkort. Er is echter een groeiende bezorgdheid over burn-out onder studenten in latere jaren, maar interventies en onderzoek naar de cursusplanning van studenten in het tweede bachelorjaar zijn beperkt. Het doel van ‘VU Plan for Succes’ is om studenten die met een studieachterstand aan het tweede jaar beginnen (studenten-at-risk) te begeleiden bij het verbeteren van hun vermogen om autonoom verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren en succes. Lees meer

2019 Teaching Fellows

Thema 2: Slimmer en beter leren met ICT

VU-BugZoo. A persuasive digital platform for teaching software testing
Silvis-Cividjian, N. (VU, Bèta) 

Studenten beschouwen het testen van software als een saaie, ondankbare, dogmatische activiteit. Dat verandert als ze de fouten, waarvan ze de aanwezigheid gewoonlijk alleen maar vermoeden, kunnen zien. Om deze hypothese te verifiëren, ontwikkelt de VU een levendig, overtuigend en motiverend leerplatform, bestaande uit software die rijk is aan bugs, zowel op zichzelf staand als verstopt. Verder zijn er onder meer geavanceerde instrumenten beschikbaar voor codediagnostiek en visualisatie. Lees meer

Thema 3: Studentenwelzijn

Opening a Dialogue about Mental Health through Comics and Creative Writing
La Cour, E.L. (VU, FGW) 

Het aantal studenten met geestelijke gezondheidsproblemen neemt toe. Creatief schrijven en tekenen kunnen een positieve invloed hebben op zelfbegrip en welzijn. Door studenten korte verhalen en stripverhalen te laten maken, onderzoeken studenten hun persoonlijke ervaringen met psychische problemen. Dat mogen eigen ervaringen zijn, of die van een vriend, familielid of literair personage. Zo ontstaat een veilige leeromgeving, waar studenten met elkaar over deze onderwerpen kunnen praten. Lees meer

Doorbreek de stilte. Geneeskundestudenten maken verbindend theater over veiligheid en welbevinden
Leyerzapf, H. (VU, VUmc) 

Veel geneeskundestudenten worden geconfronteerd met (seksuele) intimidatie en uitsluiting. Dit hangt samen met het normbeeld van de arts: wit, man, hoge sociaaleconomische achtergrond en heteroseksueel. Het is noodzakelijk dat studenten leren vooroordelen te vertalen naar open vragen, onveiligheid en uitsluiting te bespreken, en waarden, emoties en normen te benoemen. Door interactief theater ontwikkelen studenten met docenten, artsen en onderzoekers manieren om stiltes te doorbreken en competenties om te zorgen voor zichzelf en hun collega’s. Lees meer

Thema 4: De waarde(n) van weten

Leren door te doceren. Rechtenstudenten voor de klas in het middelbaar onderwijs
Reneman, A.M. (VU, Rechten) 

Rechtenstudenten leren het recht begrijpen door het te doceren. Dat is de gedachte achter Street Law, een programma waarin bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid workshops geven over het recht aan middelbare scholieren. Studenten bieden interactieve lesmethoden aan, zoals discussies, rollenspellen en oefenrechtbanken. Het leerproces van rechtenstudenten staat centraal. Zij stellen hun eigen leerdoelen vast, reflecteren en maken lesplannen over juridische onderwerpen waar leerlingen in hun dagelijks leven mee te maken krijgen. Lees meer

Skills-based education. Statistiekonderwijs voor het opleiden van kritische academici
Stunt, J.J. (VU, VUmc) 

De samenleving heeft behoefte aan kritische en tot reflectie in staat zijnde academici. Dat geldt ook voor statistici en data-analisten. De VU ontwikkelt daarom een didactisch concept, waarbij studenten met elkaar en met wetenschappers discussiëren over wetenschappelijk onderzoek en de betekenis van empirische resultaten. Naast hoor- en werkcolleges interviewen studenten wetenschappers en ontwikkelen ze zowel een e-learning als een blog. Lees meer

Buddies breaking barriers. Een buddysysteem voor diversiteitsbevordering in de geneeskundeopleiding
Wouters, A. (VU) 

Een gemêleerde studentengroep en artsenpopulatie zijn cruciaal voor opleidingen en een inclusieve gezondheidszorg. Vooral niet-westerse allochtonen, studenten zonder medisch netwerk of van lagere sociaaleconomische achtergrond zijn echter ondervertegenwoordigd in de geneeskundeopleiding. Bij het aantrekken van juist die studenten zijn rolmodellen belangrijk. In dit project gaan geneeskundestudenten naar middelbare scholen met relatief veel leerlingen die voor diversiteit kunnen zorgen. In een buddysysteem begeleiden studenten leerlingen met interesse in de geneeskundestudie. Lees meer

2019 Senior Fellow

Thema 3: Studentenwelzijn

Students who care. Certificaat ‘Laag Intensieve Behandeling’ voor psychische klachten
Wit, L.M. de (VU)

In deze onderwijsinnovatie wordt een hoogwaardig keuzeprogramma binnen het psychologiecurriculum ontwikkeld met als doel om studenten expertise te laten verwerven op het gebied van laag intensief behandelen. Masterstudenten psychologie gaan na intensieve voorbereiding in de bachelor, laagintensieve online psychologische behandelingen geven aan medestudenten binnen de VU die kampen met psychische klachten. Het project maakt gebruik van een digitaal platform dat binnen het ‘Caring Universities’ project wordt ontwikkeld. Lees meer

2018 Teaching Fellow

Thema 2: Gelijke kansen

Geef stem aan iedere student!
Veen van der, M. (VU)

De studentpopulatie van de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de VU is zeer divers. De opleiding kent veel kleinschalig onderwijs met mogelijkheden voor groepsinteractie. Om de kwaliteit van de interactie te vergroten, krijgen docenten een training waarmee zij ook de diversiteit van de studentenpopulatie beter leren benutten. Lees meer

2018 Senior Fellow

Een didactiek voor 3D redeneren met een virtual reality tool
Muijlwijk-Koezen, van, J.E. (VU, Bèta)

Binnen de opleiding Drug Discovery & Safety van de Vrije Universiteit is een prototype van een virtual reality instrument ontwikkeld waarmee studenten de 3D structuur van moleculen kunnen verkennen en manipuleren. Studenten kunnen als het ware om structuren heenlopen, maar ook in een structuur afdalen om details te onderzoeken. Dit project voor het bèta en life science onderwijs koppelt de ontwikkeling van een didactiek voor onderzoekend leren met de verdere ontwikkeling van deze virtual reality tool. Lees meer

2018 Leadership Fellow

Community service interactive and interdisciplinary CSl2
Zweekhorst, M.B.M. (VU, Bèta)

De Vrije Universiteit initieert een cursus en een afstudeerproject voor masterstudenten om interdisciplinair onderzoek uit te voeren in samenwerking met de samenleving. Masterstudenten identificeren en analyseren problemen met verschillende betrokkenen uit de samenleving. In interdisciplinaire teams voeren studenten onderzoek uit naar de geïdentificeerde problemen met maatschappelijke actoren. De resultaten worden gepresenteerd en besproken in een bredere context. De intentie is om dit project ook beschikbaar te maken voor andere (internationale) universiteiten. Lees meer

2017 Teaching Fellows

Thema 1: Gelijke kansen in het hoger onderwijs

Diversity in Talents
Van Luijn, A. (VU)

In dit project gaan studenten van de masteropleiding ‘Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences’ zelf een arbeidsmarktoriëntatietraject over “Diversity in Talents” opzetten. Ze organiseren een seminar met keynote speakers, eigen presentaties en infostands van mogelijke werkgevers. Talentontwikkeling, professionele vaardigheden en aandacht voor culturele verschillen worden gecombineerd met het vormen van een professioneel netwerk. Lees meer

Diversiteit in de medische (vervolg)opleiding
Muntinga, M.E. (VU, VUmc)

De geneeskundestudenten aan de VU vormen een zeer diverse groep, maar het standaardbeeld van ‘de arts’ in het ziekenhuis is vaak nog ‘wit’ en ‘mannelijk’. ‘Professioneel gedrag’ van een arts is vaak nog ‘neutraal, contextloos en gedepersonaliseerd’. Kan het ook anders? In dit project gaan co-assistenten, artsen-in-opleiding en specialisten met elkaar in gesprek over culturele diversiteit, inclusie en interculturele communicatie. Een kunstenares maakt op basis van de gesprekken een film. Die film wordt weer gebruikt voor verdere verspreiding van het gesprek binnen de ziekenhuizen. Het project is onderdeel van de leerlijn “Interculturalisatie en Diversiteit” van het VUmc. Lees meer