Stimuleringsregelingen Onderwijsinnovatie

Voor docenten en opleidingen zijn vele mogelijkheden om (financiële) ondersteuning te krijgen in de vorm van subsidies of stimuleringsregelingen bij het realiseren van onderwijsinnovatie. Deze pagina geeft een overzicht van de huidige mogelijkheden. Met vragen over het schrijven of indienen van voorstellen kunt u terecht bij Dr. ir. Silvester Draaijer (s.draaijer@vu.nl) van de afdeling Student- en Onderwijszaken.

Open regelingen

Comeniusbeurs

Het Comeniusprogramma is opgezet vanuit het Ministerie van OCW om docenten en opleidingsmanagers (Fellows – €50k, Senior Fellows – €100k, Leadership Fellows – €500k) in staat te stellen hun ambities en plannen voor onderwijsinnovatie en -verbetering te realiseren. Het Comeniusprogramma heeft in 2021 een budget van €6.200.000,-.

SURF Open en Online Onderwijs

Het SURFprogramma Open en Online Onderwijs is opgezet vanuit het Ministerie van OCW om instellingen ervaring op te laten doen met Open en Online Onderwijs. De projecten moeten een bijdrage leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs of aan een hoger studiesucces. Het project hoeft niet vernieuwend te zijn voor Nederland; het moet vernieuwend zijn voor de eigen instelling. De omvang van de aanvraag is maximaal €175.000,- met 50% matching van de eigen instelling. 

Erasmus+ KA2 Innovatie en beproefde methoden

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa voor de periode 2021-2027. Het beschikt over een geraamde begroting van 26,2 miljard euro. Dit is bijna het dubbele van de financiering voor het voorgaande programma (2014-2020). Het programma 2021-2027 legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de bevordering van de participatie van jongeren in het democratische leven.

Strategische samenwerkingsmogelijkheden hebben tot doel het onderwijs, (beroeps)opleidingen en faciliteiten voor jongen te moderniseren en te versterken. Deelnemende organisaties krijgen de kans gebruik te maken van innovatieve methoden voor onderwijs en opleiding, een meer professionele aanpak in hun organisatie en meer mogelijkheden om op EU- of internationaal niveau te werken.

Meer uitleg over de mogelijkheden en de toelatingscriteria staat in de Programmagids van Erasmus+.

Voorbeelden van Erasmus+ programma’s waar de VU in het kader van Onderwijsinnovatie aan deelneemt zijn:

NWO Take Off

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland. Het wetenschapsbrede financieringsinstrument Take-off stimuleert bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen. Academische ondernemers, maar ook starters uit hbo-instellingen en starters die gebruikmaken van kennis van instellingen voor Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2), kunnen daarmee hun innovatieve onderzoeksresultaten naar de markt brengen. Take-off is een van de instrumenten voor kennisbenutting dat NWO samen met ZonMw uitvoert.

KnowVU Award

Kennisnetwerk Onderwijs VU (KnowVU) stimuleert de discussie over de kwaliteit van onderwijs op de VU en stimuleert onderwijsinnovatie. Jaarlijks wordt een prijs uitgereikt voor het aanmoedigen en ondersteunen van vernieuwende onderwijsideeën. ‘Ben jij een docent aan de VU, VUmc of ACTA en heb je een goed idee waarmee je het onderwijs binnen jouw opleiding, jouw faculteit of misschien zelfs de hele onderwijsinstelling zou kunnen helpen verbeteren? Dien je onderwijsidee in en ding mee naar de KnowVU Award juryprijs van €7.500,- en 50 uur hulp van student-assistenten van de VU Onderwijswerkplaats. En er is ook een publieksprijs van €2.500,-.

Grassroots VU

Grassroots zijn kleinschalige innovaties die docenten en studenten in hun onderwijs tot stand kunnen brengen. Voor grassroots kunnen docenten een bestaande technologie of didactisch aanpak voor het eerst toepassen in hun vak of – wat meestal het geval is – een nieuwe technologie ontwikkelen, al dan niet in combinatie met een specifieke didactische aanpak en inzetten in hun onderwijs. Grassroots hoeft daarmee niet state-of-the-art te zijn maar wel innovatief voor degene die ermee aan de slag gaat. Voor de grassroots zijn er vijf prijzen van €1000,- . Dit bedrag kan ingezet worden om expertise in te huren of speciale middelen te bekostigen.

Subsidies VUvereniging en de Van Coeverden Adrianistichting

VUvereniging en VCAS ondersteunen projecten die een relatie hebben met de doelstellingen van de vereniging en die ten goede komen aan de VU en het VUmc (Amsterdam UMC). In 2021 besteedt de VUvereniging samen met de Van Coeverden Adriani Stichting een totaal van € 986.000,- aan subsidies. Deze subsidies omvatten ook beurzen.

De uiterste termijn voor het aanvragen van een subsidie voor 2022 is verlopen.

Voorwaarden en aanvragen
Subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de subsidieregeling van de VUvereniging/VCAS. Bij de beoordeling wordt de mate van cofinanciering van de aangevraagde subsidie meegewogen en wordt bekeken of het subsidievoorstel niet (alleen) bestemd is ter dekking van vaste personele lasten.

Beoordeling
De aanvragen worden door de Subsidiecommissie VUvereniging/VCAS van advies voorzien aan de Besturen VUvereniging en VCAS. De Subsidiecommissie vergadert twee maal per academisch jaar: in september ter advisering van nieuwe subsidieaanvragen voor het komende jaar en in april ter beoordeling van de jaarrapportages over de eerder verleende subsidies. Na het advies van de Subsidiecommissie beslissen de besturen van de VUvereniging en VCAS over het toe- en afwijzen van de subsidies en ontvangen de aanvragers bericht.

Advies of informatie
Voor meer informatie over de mogelijkheden om een subsidie bij VUvereniging / VCAS aan te vragen kun je contact opnemen met:

A. (Annemarie) Bibo, MA   
Secretaris VUvereniging  
T 020 5985340  
vereniging@vu.nl