Voor docenten en opleidingen zijn vele mogelijkheden om (financiële) ondersteuning te krijgen in de vorm van subsidies of stimuleringsregelingen bij het realiseren van onderwijsinnovatie. Deze pagina geeft een overzicht van de huidige mogelijkheden. Met vragen over het schrijven of indienen van voorstellen kunt u terecht bij Dr. ir. Silvester Draaijer (s.draaijer@vu.nl) van de afdeling Student- en Onderwijszaken.

Open regelingen

Comeniusbeurs

Het Comeniusprogramma is opgezet vanuit het Ministerie van OCW om docenten en opleidingsmanagers (Fellows – EUR 50k, Senior Fellows – EUR 100k, Leadership Fellows – EUR 250k) in staat te stellen hun ambities en plannen voor onderwijsinnovatie en -verbetering te realiseren. Het Comeniusprogramma zal uitgroeien tot een programma met een omvangrijk budget (EUR 12,6k in 2021), dat beschikbaar gesteld wordt voor tientallen projecten. 

SURF stimuleringsregeling voor Open en Online Onderwijs

Het SURFprogramma Open en Online Onderwijs is opgezet vanuit het Ministerie van OCW om instellingen ervaring op te laten doen met Open en Online Onderwijs. De projecten moeten een bijdrage leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs of aan een hoger studiesucces. Het project hoeft niet vernieuwend te zijn voor Nederland; het moet vernieuwend zijn voor de eigen instelling. De omvang van de aanvraag is maximaal EUR 100.000 met 50% matching van de eigen instelling. 

KnowVU Award

Kennisnetwerk Onderwijs VU (KnowVU) stimuleert de discussie over de kwaliteit van onderwijs op de VU en stimuleert onderwijsinnovatie. Jaarlijks wordt een prijs uitgereikt voor het aanmoedigen en ondersteunen van vernieuwende onderwijsideeën. ‘Ben jij een docent aan de VU, VUmc of ACTA en heb je een goed idee waarmee je het onderwijs binnen jouw opleiding, jouw faculteit of misschien zelfs de hele onderwijsinstelling zou kunnen helpen verbeteren? Dien je onderwijsidee in en ding mee naar de KnowVU Award juryprijs van €7.500,- en 50 uur hulp van student-assistenten van de VU Onderwijswerkplaats. En er is ook een publieksprijs van €2.500,-.

Grassroots VU  

Grassroots zijn kleinschalige innovaties die docenten en studenten in hun onderwijs tot stand kunnen brengen. Voor grassroots kunnen docenten een bestaande technologie of didactisch aanpak voor het eerst toepassen in hun vak of – wat meestal het geval is – een nieuwe technologie ontwikkelen, al dan niet in combinatie met een specifieke didactische aanpak en inzetten in hun onderwijs. Grassroots hoeft daarmee niet state-of-the-art te zijn maar wel innovatief voor degene die ermee aan de slag gaat. Voor de grassroots zijn er vijf prijzen van €1000,- . Dit bedrag kan ingezet worden om expertise in te huren of speciale middelen te bekostigen.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships

Strategic Partnerships aim to support the development, transfer and/or implementation of innovative practices as well as the implementation of joint initiatives promoting cooperation, peer learning and exchanges of experience at European level. 

Priorities in higher education:

  • Supporting higher education institutions to implement the necessary reforms in line with the 2011 EU Modernisation Agenda and its priority areas: increase attainment levels; improve the quality and relevance of higher education; strengthen quality through mobility and cross-border cooperation; make the knowledge triangle work; improve governance and funding.
  • Supporting the implementation of the 2013 Communication on Opening Up Education: promoting the development of new modes of delivery, in particular the integration of a greater variety of study modes through new forms of personalized learning, strategic use of open educational resources, virtual mobility, blended mobility and virtual learning platforms; as well as stimulating the internationalization of Europe’s higher education systems in Europe and beyond.

More information can be found on pages 104-122 of the Erasmus+ Programme Guide .

Voorbeelden van Erasmus+ programma’s waar de VU in het kader van Onderwijsinnovatie aan deelneemt zijn:

  • Online Proctoring for Remote Examination (OP4RE). Meer informatie is hier te vinden.
  • IBIS: Implementation of a Business & Innovation module in Science programmes (bij opleiding Science Business and Innovation). Meer informatie is hier te vinden.
  • e-InFo-TED: Electronic International Forum for Teacher Educator Development (bij de Lerarenopleiding VU). Meer informatie is hier te vinden. 

STW Take Off

Heeft u een product- of dienstidee als docent voor onderwijstoepassingen? Het STW Take Off programma kan helpen om het product verder te ontwikkelen en in de markt te zetten. Het programma Take-off stelt middelen ter beschikking voor financiering van de vroege fase (vroegefasefinanciering) van innovatieve bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en hogescholen en de door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat hierbij om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie die voortbouwt op kennis uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Take-off is ingesteld voor de jaren 2014-2018 en kent twee rondes per jaar. Medewerkers van STW, NWO en ZonMw zijn betrokken bij de uitvoering. Het programma Take-off kent twee fases: fase 1 – haalbaarheidsstudies en fase 2 – vroegefasetrajecten.

.

Subsidies VU-Vereniging en de van Coeverden Adrianistichting

VUvereniging en VCAS ondersteunen projecten die een relatie hebben met de doelstellingen van de vereniging en die ten goede komen aan de VU en het VUmc (Amsterdam UMC). Je kunt subsidie aanvragen voor diverse projectvoorstellen, voorbeelden van subsidies die in 2019 zijn verleend, worden gepresenteerd op onze projectpagina.

Voorwaarden en aanvragen

De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de subsidieregeling VUvereniging/VCAS. Bij de beoordeling wordt de mate van cofinanciering van de aangevraagde subsidie meegewogen en wordt bekeken of het subsidievoorstel niet (alleen) bestemd is ter dekking van vaste personele lasten. 

Bekijk de voorwaarden en de beoordelingscriteria in de subsidieregeling [pdf] 

Indien je een subsidie wenst aan te vragen bij VUvereniging/VCAS, vragen wij je gebruik te maken van het format subsidieaanvraag [pdf]. 

De uiterste termijn voor het aanvragen van een subsidie voor 2019 is inmiddels verlopen. Alle subsidieaanvragers hebben bericht ontvangen over de eventuele toewijzing. Als je subsidie wilt aanvragen voor het jaar 2020 kan voor uiterlijk 15 augustus 2019 een aanvraag ingediend worden via vereniging@vu.nl

De aanvragen worden door de Subsidiecommissie VUvereniging/VCAS van advies voorzien aan het Bestuur VUvereniging en het Bestuur VCAS. De Subsidiecommissie bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris van VUvereniging, drie leden uit de Ledenraad, de rector magnificus VU en een bestuurslid van de VCAS. De Subsidiecommissie vergadert twee maal per academisch jaar: in september ter advisering van nieuwe subsidieaanvragen voor het komende jaar en in april ter beoordeling van de jaarrapportages over de eerder verleende subsidies. Na het advies van de Subsidiecommissie beslissen de besturen VUvereniging en VCAS over het toe- en afwijzen van de subsidies en ontvangen de aanvragers bericht.

Advies of informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden om een subsidie bij VUvereniging / VCAS aan te vragen kun je contact opnemen met:  
A. (Annemarie) Bibo, MA   
Secretaris VUvereniging  
T 020 5985340  
vereniging@vu.nl

Meer informatie is hier te vinden.

Afgeronde regelingen

2016 – SURF Innovatieprogramma Onderwijs op maat

De innovatieregeling is onderdeel van het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren, een van de zes projecten van het innovatieprogramma Onderwijs op maat. Dit programma wordt uitgevoerd door SURFnet en draagt bij aan de ambitie van hogeronderwijsinstellingen om gepersonaliseerd en flexibel onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student.

Meer informatie: https://www.surf.nl/nieuws/2015/04/innovatieregeling-digitaal-toetsen-voor-onderwijs-op-maat.html

In het kader van deze regeling heeft Dr. Ines Lindner van FEWEB een subsidie verkregen voor een online wiskunde summerschool. Meer  informatie over haar project is hier te vinden.