SURF Open en Online regeling 2021

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelt daarom dit jaar voor het laatst financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Je kunt tot en met 15 december 2021 je project indienen.

Onderwijsinstellingen die willen experimenteren met open en online onderwijs, kunnen een projectaanvraag indienen voor de laatste ronde van de Stimuleringsregeling Open en Online onderwijs die SURF coördineert. Deze regeling bestaat uit 2 pijlers: online onderwijs en open leermaterialen.

Online onderwijs
In de pijler Online onderwijs worden deelnemers uitgedaagd om onderwijs te verrijken met online onderwijsvormen. Of  het onderwijs te herontwerpen met de mogelijkheden die online onderwijs biedt. Het jaarthema van 2022 is ‘De optimale blend’.

Open leermaterialen
Met de pijler Open leermaterialen worden deelnemers uitgedaagd om samen met andere vakdocenten collecties van open leermaterialen op te bouwen en hergebruiken binnen de vakcommunity.

Procedure vanuit de VU

Het indienen van het voorstel verloopt via Marrij Zeeman (SOZ), m.l.zeeman@vu.nl. Zij is beschikbaar voor advies en kan ondersteuning geven om het voorstel zo kansrijk mogelijk te maken. Dit betekent onder meer dat zij er voor zal zorgen dat de aanvragen vanuit de VU gekanaliseerd worden en op het juiste moment van een handtekening van het CvB worden voorzien. Als je van plan bent een aanvraag in te dienen, houd er dan rekening mee dat er een akkoord van het betreffende faculteitsbestuur moet zijn, alvorens het CvB een handtekening op de aanvraag kan zetten. Bij te veel aanvragen kan het CvB besluiten om niet alle voorstellen te ondersteunen.

De deadline voor het indienen van een voorstel is 15 december 2021. Neem uiterlijk 15 november 2021 contact op met Marrij Zeeman voor advies en een handtekening van het CvB.


SURF Open en Online regeling 2020

SHARESTATS

Statistiekopgaven open delen met een vakcommunity van docenten en databank statistiekopgaven.

Het doel van dit project is om een vrij toegankelijk uitgebreide verzameling leermaterialen over statistiek te bieden. Via samenwerking en uitwisseling binnen de vakcommunity wordt op een efficiënte manier een hogere en onderling afgestemde kwaliteit van het leermateriaal bereikt. Door meta-datering van het leermateriaal kunnen docenten uit de vakcommunity naar behoefte een selectie van statistiekopgaven kiezen en gebruiken in het eigen onderwijs. Door meer en hoogwaardiger leermateriaal aan te kunnen bieden, zal het leerplezier, de motivatie en het studiesucces van studenten worden vergroot. Het leermateriaal zal bestaan uit statistiekopgaven met feedback gericht op bachelor- en premasterniveau, dat zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar is. Het project wordt samen uitgevoerd met de UvA, UU en EUR. De Projectsubsidie is kEUR 175.

Marleen de Moor van FGB is de projectleider. Meer informatie bij m.h.m.de.moor@vu.nl.

SURF Open en Online regeling 2019

PleitVRij

De hoofddoelstelling van dit project is om rechtenstudenten beter te leren pleiten, hun gelegenheid te geven om meer te oefenen en gerichte feedback te ontvangen, in een authentieke setting. Dit doen de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam door een virtuele, maar authentieke rechtszaal in te richten waarin studenten van verschillende instellingen elkaar ontmoeten door inzet van Virtual Reality.

PLEITVRIJ VERBETERT JURIDISCH VAARDIGHEDENONDERWIJS VIA VIRTUAL REALITY

Door inzet van Virtual Reality (VR) krijgen studenten van beide instellingen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in een virtuele rechtszaal. In deze authentieke maar virtuele setting ontvangen zij realtime feedback van medestudenten via een speciaal ontwikkelde app. Hierdoor sluit het juridisch academisch onderwijs beter aan op de beroepspraktijk.

Klik hier voor meer informatie.

SURF Open en Online regeling 2018

Database Driven E-Learning (DaDEL)

Het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC) heeft in 2017 een SURF subsidie verworven voor het ontwikkelen van een online cursus om hebreeuws te leren. Ze lopen voorop in de wereld van bijbelstudies met het gebruik van computers. Op de SURF site is een apart artikel gewijd aan hun werk: ‘de Bijbel in code‘.

Ecotoxicology in Open Access

Met het SURFproject ‘Ecotoxicology in Open Access’ probeert  universitair docent Dierecologie Kees van Gestel –  en waar de VU penvoerder van is – , de doelmatigheid en kwaliteit van onderwijs op het gebied van de ecotoxicologie te verhogen. Hiervoor ontwikkelt de VU samen met zes andere Nederlandse universiteiten en buitenlandse partners een open access studieboek met didactische materialen en simulaties. Door een online, modulaire en open access opzet, wordt het studieboek inzetbaar in verschillende fasen van de opleiding en bij meerdere instellingen. Er zal samengewerkt worden met open access publishers. De  projectsubsidie bedraag kEUR 100. Het project is gestart in 2017 en eindigt in 2019.

Perfect Pronunciation

Met het project ‘Perfect Pronunciation’ probeert universitair docent Engelse Taalkunde Laura Rupp de de doelmatigheid en kwaliteit van onderwijs op het gebied van uitspraak Engels te verbeteren. Voor dit project ontwikkelt de VU open en online leermateriaal en een open en online cursus ‘English Pronunciation’. Het materiaal zal worden ingezet voor het Academic English onderwijs van de faculteit der Geesteswetenschappen en de VU.

Uniek is het inclusieve perspectief: de verstaanbaarheid van Engelse uitspraak bij de deelnemers wordt vergroot en tegelijkertijd wordt begrip en erkenning voor diversiteit in Engelse uitspraak benadrukt. De cursus past daarmee heel goed bij de visie van de VU op de maatschappij en op onderwijs.

Daarnaast zal het materiaal via het MOOC-platform FutureLearn worden ingezet om een zo groot mogelijke groep van studenten, docenten en andere professionals te bereiken. De projectsubsidie bedroeg kEUR 50.

De MOOC ‘English Pronunciation in a Global World’ heeft vanaf 4 februari 2019 gedraaid en zo’n 6500 deelnemers hebben meegedaan. De cursus wordt in najaar 2019 herhaald. Ook in 2020 draait deze MOOC.

Erasmus+ projecten

Online Proctoring for Remote Examination (OP4RE)

In de afgelopen jaren is het aanbod van open en online onderwijs in Europa enorm gegroeid. Om gewaarborgde diploma’s en certificaten voor dit onderwijs af te kunnen geven, is in veel gevallen toetsing onder beveiligde condities noodzakelijk. Traditionele vormen zoals toetsing in een certificeringscentrum of bij een instelling voor hoger onderwijs zijn weinig efficiënt en duur voor zowel de student als de instelling. Daardoor worden de toegang en doorstroom in het hoger onderwijs belemmerd. Beveiligd online toetsen op afstand (bijvoorbeeld door studenten in een thuissituatie) kan hiervoor een oplossing bieden.

Hiervoor is het KA2 Strategic Partnership Erasmus+ project gestart. De VU Amsterdam is penvoerder van dit project, waarin zes instellingen voor hoger onderwijs in Europa en een technologieleverancier samenwerken. Zij onderzoeken hoe beveiligd online toetsen op afstand op een gewaarborgde manier ingericht kan worden en leggen dit vast in regels en richtlijnen. Daarbij gaat het onder meer om beveiligings- en privacy-aspecten, praktische procedures, protocollen, studentervaringen en vergelijkbaarheid van toetsresultaten. Door de samenwerking worden deze aspecten op Europees niveau onderzocht, geharmoniseerd en vastgelegd.

De VU Amsterdam werkt in het project samen met het RISBO van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Fontys hogescholen, Wilhelm Büchner University of Applied Science Darmstadt (Du), Hertfordshire University (GB), Universiteit Hasselt (Be) en Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance (Fr). Het project is afgrond in september 2019. De VU organiseerde pilots rond centrale selectie, studenten met toelatingsdeficiënties, studenten met functiebeperking, studenten die tijdelijk in het buitenland verblijven en hertentamens.

Meer informatie op de publieke website van het project: http://onlineproctoring.eu
Of neem contact op met Silvester Draaijer: s.draaijer@vu.nl