Binnen de VU Onderwijswerkplaats worden aparte, wat kleinere, projecten uitgevoerd. Meestal in samenwerking met één, twee of drie faculteiten. De kleinere ICT&O projecten komen voort uit vragen van faculteiten naar nieuwe digitale gereedschappen die docenten graag in het onderwijs willen gebruiken.

Wil je een nieuw gereedschap? Neem contact met ons op. Hou in ieder geval rekening met een traject waarin privacy en security moeten worden uitgezocht, inpassing en bestaande afspraken rondom IT architectuur, financiën (betaalt de faculteit of kan het uiteindelijk uit centraal budget, wie levert ondersteuning etc.?

Projecten VU Onderwijswerkplaats

Feedbackfruits

Perusall

Perusall: Is een online gereedschap waarbij studenten gezamenlijk online teksten bestuderen en elkaar helpen studeren. De docent uploadt een PDF document in een webomgeving en plaatst studenten in groepen. Die groepjes gaan dan, voorafgaand aan bijvoorbeeld colleges, de stof bestuderen. Door aantekeningen te maken in het PDF document en elkaars vragen te beantwoorden helpen ze elkaar. De docent kan in een dashboard zien welke activiteit studenten hebben ondernomen tijdens het bestuderen van de informatie.

  • STATUS (begin november 2019): Perusall is in principe te gebruiken door docenten en studenten als losse variant (https://perusall.com/).
    • Ondersteuning vanuit de VU is nog niet geregeld.
    • Privacy, security en ondersteuning worden nu onderzocht met uitzicht op integratie met Canvas. Als docent kun je de applicatie niet verplicht stellen voor studenten.

Goal Setting

Goal Setting: een gereedschap waarbij studenten nadenken over de doelen t.a.v. studeren en hun toekomst. Zie: https://vu-ntl.nl/index.php/kom-langs/vu-ntl-projecten/goal-setting/

STATUS (november 2019): Er wordt onderzocht hoe de situatie is ten aanzien van privacy en security. Er hebben zich inmiddels faculteiten gemeld voor een pilot voor de start van academisch jaar 2020-2021.

Herbruikbare feedback – re-usable comment bibliotheek

Een kerntaak van docenten is het geven van feedback; op essays, op papers, op scripties en meer. Het kunnen beschikken over een (gedeelde) bibliotheek met kwalitatief goede feedback die altijd bij de hand is tijdens het nakijken en gemakkelijk in documenten te plakken is het doel van van dit project.

De VU heeft al zo’n gereedschap binnen Turnitin (Quickmarks). Omdat de VU-vergunning voor Turnitin in september 2020 echter afloopt, is de universiteit verplicht om de VU plagiaattool opnieuw aan te besteden. De nieuwe aanbesteding zal zich echter alleen richten op plagiaatdetectie. Dit betekent dat Grademark en Peermark met pensioen gaan, maar ook de mogelijkheid om QuickMarks te gebruiken. Dit belemmert de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs ernstig.

In dit pilotproject onderzoeken we alternatieven voor de QuickMarks-functionaliteit van Turnitin door te experimenteren met twee alternatieve applicaties: AnnotatePRO en EdWord.

Een werkgroep is gestart en zal in januari 2020 een rapport uitbrengen voor verdere besluitvorming in de VU.

CodeGrade

De VU Onderwijswerkplaats (VU NT&L) heeft samen met de Bètafaculteit en dienst IT de webapplicatie CodeGrade voor de Bètafaculteit beschikbaar gemaakt. Met CodeGrade kan veel effectiever en interactiever programmeeronderwijs worden gegeven. De docent kan namelijk direct vanuit Canvas opdrachten aanmaken, laten inleveren, automatisch controleren en afsluitend beoordelen en gedetailleerd feedback geven. De dienst IT heeft CodeGrade geïntegreerd in Canvas. De Bètafaculteit zet september 2019 het programma in voor een zestal vakken in de Bachelor Computer Science en de Master Bioinformatics and Systems Biology. De VU Onderwijswerkplaats en de Bètafaculteit gaan onderzoeken of andere faculteiten waar studenten moeten leren programmeren, ook van dit gereedschap  gebruik kunnen maken.