Doelgroep en doel

De innovatieprijs is een bedrag van €50.000,- bedoeld als aanmoediging voor een team van docenten dat een project heeft ontwikkeld dat gericht is op de verbetering van de onderwijspraktijk aan de Vrije Universiteit Amsterdam of innovatieve invulling geeft aan de onderwijsvisie van de VU. Het kan gaan om interdisciplinaire samenwerking of samenwerking  tussen verschillende expertises van docenten, ondersteuners, studenten en maatschappelijke actoren.

Het soort innovaties dat in aanmerking komt voor de VU innovatieprijs:

 • Een geheel nieuwe innovatie
 • Een al klein uitgeprobeerde innovatie die opgeschaald gaat worden
 • Een al klein uitgeprobeerde innovatie waar nieuwe elementen aan worden toegevoegd
 • Daarnaast moet het gaan om een teaminspanning (dus geen innovatie voor een individuele docent, daar zijn de grassroots aanvragen en de KnowVU Award voor bedoeld).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de innovatieprijs moet het project in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het prijzengeld moet volledig worden gebruikt om het project, inclusief de disseminatie, te realiseren. Na afronding van het project wordt een verantwoording van de uitvoering van het project opgeleverd ter accordering door de rector.
 • Het winnende team verplicht zich om minimaal drie maal een presentatie te verzorgen voor een breed publiek (bijv. VU Education Day en andere onderwijsgerelateerde evenementen zoals bijeenkomsten van KnowVU, Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL), Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)  of facultaire onderwijsdagen).
 • Het winnende team verplicht zich om de voortgang en bevindingen van het project te publiceren op een openbare website (met minimaal tien blogberichten gedurende de looptijd van het project).
 • Het winnende team verplicht zich om éénmaal halverwege én maximaal twee jaar na de start van het project een publieke workshop te verzorgen en een eindrapport (NL/Eng-talig) op te leveren waarin de ontwikkelde innovatie en opbrengsten voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt. Het strekt tot de aanbeveling als tevens een publicatie voor een onderwijskundig vaktijdschrift zoals bijvoorbeeld Tijdschrift voor Hoger Onderwijs wordt gerealiseerd.

Procedure en tijdspad

Faculteitsbesturen kunnen tot uiterlijk Dinsdag 15 oktober 2019 digitaal een voorstel voordragen bij de secretaris van de Beoordelingscommissie: Tim Lampe (t.lampe@vu.nl)

 • Elke faculteit heeft het recht om één team voor te dragen.
 • De voordracht geschiedt door het faculteitsbestuur.
 • De voordracht is in ieder geval voorzien van:
  • Een volledig ingevuld voorstel (Format voor het indienen van een voorstel voor de Innovatieprijs 2019, zie hierna)
  • Een voordrachtsbrief van een FB-lid
 • Alleen volledige voordrachten kunnen in behandeling worden genomen.
 • De facultaire voordrachten worden door een Beoordelingscommissie begin november 2019 beoordeeld.

Tijdens de eerste ronde zullen de leden van de Beoordelingscommissie in een gemeenschappelijk overleg een shortlist van drie genomineerde projecten samenstellen.

 • Beoordelingscommissieleden onthouden zich van stemming wanneer het de beoordeling van een team uit de eigen faculteit betreft.
  • Uiterlijk 15 november 2019 zullen de genomineerden en niet-genomineerden bericht ontvangen.
 • De tweede selectieronde is eind november/begin december en behelst een pitch- en interviewronde. Bij het interview verzorgt het team deze pitch en zullen de genomineerden vervolgens worden ondervraagd.
 • Na deze ronde zal door C&M van elk voorstel een korte presentatie worden gefilmd, gebaseerd op de pitch.
 • Tijdens het VU Nieuwjaarsgala van 23 januari 2020 zullen de projecten van de drie genomineerde teams worden gepresenteerd door middel van de opgenomen pitches. Aansluitend wordt de winnaar bekend gemaakt.

Voor nadere informatie over de criteria en procedure van de Innovatieprijs 2019 kunt u contact opnemen met de secretaris van de Beoordelingscommissie: Tim Lampe (t.lampe@vu.nl).

Criteria

De ingezonden projecten zullen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

De mate waarin de onderbouwing van het projectplan overtuigend is en de onderwijsvisie van de VU versterkt.
De mate waarin de innovatie origineel/vernieuwend is.
De mate waarin de innovatie duurzaam ingevoerd kan worden, zowel binnen als buiten de faculteit.  

Overige opmerkingen/advies

De Beoordelingscommissie adviseert faculteiten en teams van docenten om de ontwikkeling van voorstellen voor bijv. (eerdere) Grassroots stimuleringsregeling, KnowVU Awards en Comenius Fellow beurzen te betrekken bij de ontwikkeling van voorstellen voor de VU Innovatieprijs en vice versa.

Format voor het indienen van een voorstel voor de VU Innovatieprijs 2019 (NL)

Titel van de inzending:   Faculteit:   Naam contactpersoon:  

0. Samenvatting van het voorstel

Toelichting: Vermeld in de samenvatting in ieder geval: Het probleem waarvoor de innovatie de oplossing vormt.Ervaringen met een pilot, vooronderzoek of wetenschappelijke bronnen.De innovatie zelf: processen, producten, beoogde resultaten.Maatregelen om de innovatie duurzaam en breed toepasbaar te maken. [Deze toelichting verwijderen bij inzending]    


1. Beschrijving van het probleem waarvoor de innovatie een oplossing vormt

Toelichting: Beschrijf het probleem waarvoor de innovatie een oplossing vormt. Geef het kader aan waarbinnen het probleem is gesitueerd. Daarbij spelen zaken als de fase waarbinnen het probleem zich bevindt (bachelor, master, PhD), de aard van de onderwijsvoorzieningen waartoe het behoort en de schaal van het probleem. Maak de beschrijving van het probleem zo concreet mogelijk. Geef waar mogelijk kwantitatieve indicatoren (zoals lage studierendementen, klachten, negatieve evaluaties) die ook als succescriterium bij het beschrijven van de opbrengst van de innovatie dienen. Geef ook kwalitatieve indicatoren (zoals ontevredenheid van studenten, verbeterpunten uit visitaties, commentaar uit het afnemend veld, beperkte maatschappelijke impact of beperkte aansluiting op de arbeidsmarkt). Geef een analyse waarin mogelijke oorzaken voor het ontstaan van het probleem worden benoemd. [Deze toelichting verwijderen bij inzending]    

2. Beschrijving van de innovatie: processen, producten, beoogde opbrengst

Toelichting: Beschrijf de innovatie zo concreet en volledig mogelijk. De doceer- en leerprocessen, uitgevoerd door studenten, docenten, onderwijsondersteuners. De producten, gerealiseerd door studenten, docenten, onderwijsondersteuners. Inzet van voorzieningen zoals materialen of digitale ondersteuning. Inzet van externe partners. Beoogde opbrengst, in termen van de kwantitatieve en/of kwalitatieve indicatoren die eerder werden gebruikt om het probleem te beschrijven. [Deze toelichting verwijderen bij inzending]    

3. Onderbouwing van de innovatie

Toelichting: Geef, aansluitend bij de probleembeschrijving en –analyse, een rationale over de kwaliteit en impact van de innovatie/oplossing. Geef empirische en theoretische argumenten, voor zover voorhanden op basis van bekend onderzoek of eigen pilots. Ga ook in op praktische omstandigheden die de keuze voor de innovatie plausibel maken. Geef aan in welke mate de innovatie vernieuwend is. Geef aan hoe de innovatie bijdraagt aan het versterken en ondersteunen van de kernwaarden en onderwijsvisie van de VU.  [Deze toelichting verwijderen bij inzending]    

4. Voorstellen voor duurzame invoering van de innovatie

Toelichting: Beargumenteer hoe de innovatie niet alleen éénmalig maar ook duurzaam ingevoerd kan worden en verder opgeschaald, binnen en buiten de faculteit (in welke mate kan de innovatie stand houden als de premie is verbruikt). Denk daarbij aan verdere investeringen die nodig zijn om een prototype verder te ontwikkelen tot een stabiele applicatie, training van gebruikers om de innovatie te kunnen blijven toepassen, ontwikkeling van protocollen voor het voortgezet gebruik van de innovatie, nader onderzoek naar de werking en de opbrengst van de innovatie met het oog op duurzame invoering. [Deze toelichting verwijderen bij inzending]    

5. Plan van aanpak: Inzet van personeel en middelen, kwalitatief en kwantitatief

Toelichting: Beschrijving van activiteiten met bijbehorende middelen en personele inzet (docenten, ondersteuners, externe partners) in kwalitatieve zin (taken, rol en functie) en kwantitatieve zin (fte’s/dagen) voor de ontwikkeling (overleg, ontwerp, afstemming e.d.), uitvoering (verzorgen onderwijs, bijstelling e.d.), evaluatie (verzamelen data, verwerken en rapporteren), disseminatie (zie voorwaarden) en duurzame invoering van de innovatie. Voeg in MS Excel format een begroting bij waarin aannemelijke wordt gemaakt waar de premie voor wordt besteed op basis van deze beschrijving. [Deze toelichting verwijderen bij inzending]      


Ondertekening indiening VU Innovatieprijs

Functie Naam Datum Handtekening
Aanvrager 1      
Aanvrager 2      
Aanvrager 3      
       
       
       
       
       
Opleidingsdirecteur/
Afdelingshoofd
     
Decaan/Portefeuillehouder onderwijs